+38 (044) 507 11 50
mail@eisengroup.com.ua

Полоса нержавеющая

Полоса нержавеющая AISI 304
Полоса AISI 304 3х10,0
Полоса AISI 304 3х15,0
Полоса AISI 304 3х20,0
Полоса AISI 304 3х25,0
Полоса AISI 304 3х30,0
Полоса AISI 304 3х35,0
Полоса AISI 304 3х40,0
Полоса AISI 304 3х50,0
Полоса AISI 304 4х10,0
Полоса AISI 304 4х15,0
Полоса AISI 304 4х20,0
Полоса AISI 304 4х25,0
Полоса AISI 304 4х30,0
Полоса AISI 304 4х35,0
Полоса AISI 304 4х40,0
Полоса AISI 304 4х50,0
Полоса AISI 304 4х60,0
Полоса AISI 304 5х15,0
Полоса AISI 304 5х25,0
Полоса AISI 304 5х30,0
Полоса AISI 304 5х35,0
Полоса AISI 304 5х50,0
Полоса AISI 304 5х60,0
Полоса AISI 304 5х70,0
Полоса AISI 304 5х80,0
Полоса AISI 304 5х120,0
Полоса AISI 304 6х15,0
Полоса AISI 304 6х20,0
Полоса AISI 304 6х30,0
Полоса AISI 304 6х35,0
Полоса AISI 304 6х50,0
Полоса AISI 304 6х60,0
Полоса AISI 304 6х70,0
Полоса AISI 304 6х80,0
Полоса AISI 304 8х20,0
Полоса AISI 304 8х25,0
Полоса AISI 304 8х30,0
Полоса AISI 304 8х35,0
Полоса AISI 304 8х40,0
Полоса AISI 304 8х45,0
Полоса AISI 304 8х50,0
Полоса AISI 304 8х60,0
Полоса AISI 304 8х70,0
Полоса AISI 304 8х200,0
Полоса AISI 304 10х20,0
Полоса AISI 304 10х30,0
Полоса AISI 304 10х35,0
Полоса AISI 304 10х40,0
Полоса AISI 304 10х50,0
Полоса AISI 304 10х60,0
Полоса AISI 304 10х70,0
Полоса AISI 304 10х80,0
Полоса AISI 304 10х100,0
Полоса AISI 304 12х35,0
Полоса AISI 304 12х40,0
Полоса AISI 304 12х50,0
Полоса AISI 304 12х60,0
Полоса AISI 304 12х70,0
Полоса AISI 304 12х80,0
Полоса AISI 304 12х90,0
Полоса AISI 304 12х120,0
Полоса AISI 304 15х20,0
Полоса AISI 304 15х35,0
Полоса AISI 304 15х40,0
Полоса AISI 304 15х50,0
Полоса AISI 304 20х25,0
Полоса AISI 304 20х30,0
Полоса AISI 304 20х45,0
Полоса AISI 304 30х50,0
Полоса AISI 304 30х70,0
Полоса AISI 304 40х100,0
Полоса AISI 310S (20Х23Н18) 3х40,0
Полоса AISI 316L (03Х17Н14М2) 25х120,0