+38 (044) 507 11 50
mail@eisengroup.com.ua

Шестигранник нержавеющий

Шестигранник 12Х18Н10Т
Шестигранник 12Х18Н10Т 14,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 17,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 19,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 22,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 24,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 27,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 30,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 32,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 36,0
Шестигранник 12Х18Н10Т 41,0
Шестигранник AISI 304
Шестигранник AISI 304 8,0
Шестигранник AISI 304 13,0
Шестигранник AISI 304 14,0
Шестигранник AISI 304 17,0
Шестигранник AISI 304 19,0
Шестигранник AISI 304 22,0
Шестигранник AISI 304 24,0
Шестигранник AISI 304 27,0
Шестигранник AISI 304 30,0
Шестигранник AISI 304 32,0
Шестигранник AISI 304 36,0
Шестигранник AISI 304 41,0
Шестигранник AISI 316L
Шестигранник AISI 316L 19,0
Шестигранник AISI 316L 22,0
Шестигранник AISI 316L 24,0
Шестигранник 20Х13
Шестигранник 20Х13 8,0
Шестигранник 20Х13 41,0
Шестигранник 14Х17Н2
Шестигранник 14Х17Н2 5,0
Шестигранник 14Х17Н2 14,0
Шестигранник 14Х17Н2 17,0
Шестигранник 14Х17Н2 19,0
Шестигранник 14Х17Н2 22,0
Шестигранник 14Х17Н2 24,0
Шестигранник 14Х17Н2 27,0
Шестигранник 14Х17Н2 30,0
Шестигранник 14Х17Н2 32,0
Шестигранник 14Х17Н2 36,0
Шестигранник 14Х17Н2 41,0